Interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)


Introducció
Informació

Material d’interès

DUBTES
 

La interrupció voluntària de l’embaràs és la finalització de la gestació per decisió de la dona, realitzada per professionals mèdics, o sota la seva direcció, d’acord amb la normativa legal vigent.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, que té per objectiu garantir els drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions corresponents dels poders públics. També estableix mesures per garantir l’educació sexual, per millorar l’accés als mètodes contraceptius i per disposar de programes i serveis de salut sexual i reproductiva específics.

La Llei regula els supòsits en què es pot interrompre l’embaràs i garanteix el dret a la prestació sanitària a través de la xarxa de salut pública i privada. L’avortament es pot dur a terme per tècniques quirúrgiques o farmacològiques i, en tots els casos, es garanteix a la dona la intimitat i la confidencialitat.

 

Informació

En el marc de la Llei orgànica 11/2015, de 21 de setembre, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, cal tenir en compte la informació següent:

fletxa amunt
 

En quins casos es pot sol·licitar la interrupció voluntària de l’embaràs?

A petició de la dona, dintre de les primeres catorze setmanes de gestació

En aquest cas, és important la informació per poder decidir de forma autònoma i és obligat el període de reflexió de tres dies fins a la realització de la interrupció. Per rebre aquesta informació, cal dirigir-se a les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Interrupció per causes mèdiques

Cal que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació sempre que hi hagi un risc greu per a la vida o la salut de la dona embarassada i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció, per un metge o metgessa especialista diferent de qui la practiqui o dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital, es pot prescindir del dictamen.

Cal que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges especialistes diferents de qui la practiqui o dirigeixi.

Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge o metgessa especialista diferent de qui practiqui la intervenció, o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic.

fletxa amunt
 I quan la dona és menor d’edat, qui dóna el consentiment?

Les dones menors de divuit anys, es demana que a més a més de manifestar la seva decisió, estiguin acompanyades de la mare, el pare o un representant legal i que un d’ells doni el consentiment exprés.

Només es pot prescindir d’aquest requisit quan la menor al·legui fundadament que això li provoca un conflicte greu, manifestat en el perill cert de violència intrafamiliar, amenaces, coaccions, maltractaments, o es produeixi una situació de desarrelament o desemparament.

fletxa amunt
 És confidencial l’avortament?

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el secret professional garanteix la confidencialitat absoluta en relació amb tot el que té a veure amb la interrupció voluntària de l’embaràs.

fletxa amunt

On es fa la interrupció voluntària de l’embaràs?

Sempre en els centres sanitaris autoritzats.

fletxa amunt

Com es pot accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs?

En el sistema sanitari públic:

A través de les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva, des d’on s’ha de donar la informació, s’ha d’atendre la demanda i s’ha de derivar segons el cas al centre adequat per a la interrupció. La sol·licitud d’atenció es pot generar en qualsevol altre dispositiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, com els centres d’atenció primària (CAP), hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), 061 CatSalut Respon, telèfon de Salut de Catalunya amb atenció les 24 hores els 365 dies de l’any, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i clíniques contractades per a la realització de la interrupció voluntària de l’embaràs. Totes les dones, independentment d’on hagin fet la sol·licitud, han de ser derivades a la unitat d’ASSIR de referència, que ha d’atendre la dona i l’ha d’informar sobre les opcions disponibles.

En el sistema sanitari privat:

Cal dirigir-se a una de les clíniques autoritzades, on es durà a terme tot el procediment. El cost s’ha de pagar i no té el dret que el Servei Català de la Salut rescabali les despeses.

Com es fa un avortament?

La interrupció de l’embaràs es pot fer amb tècniques quirúrgiques o farmacològiques; l’aplicació d’unes o de les altres té a veure amb les setmanes de gestació, la situació o les característiques personals de cada dona. El o la professional que fa l’avortament t’informarà de la tècnica més adequada a cada cas.

Quirúrgiques:

La tècnica d’aspiració uterina que consisteix a introduir una cànula connectada a un aspirador, permet evacuar tot el contingut de l’úter.

La tècnica de raspat uterí consisteix a introduir un instrument per raspar tot el contingut de l’úter i extreure’l.

Farmacològiques:

Administració de dos fàrmacs, el primer s’utilitza per interrompre l’embaràs i el segon per provocar l’expulsió.

Què passa després de l’avortament?

És normal un sagnat irregular i molèsties similars a les d’una regla.

És un signe d’alarma el sagnat més abundant que el d’una regla, dolor molt fort, febre de 38 ºC o més. Si això passa, cal acudir al centre sanitari més proper.

La regla sol venir entre les quatre i sis setmanes després de la interrupció.

fletxa amunt

Què cal fer després de l’avortament?

Durant les dues primeres setmanes, és millor la dutxa que el bany, les compreses que els tampons i les relacions sexuals sense penetració.

S’ha de sol·licitar una visita a les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva o al centre d’atenció primària per prevenir un altre embaràs no desitjat o les infeccions de transmissió sexual (ITS).

Per tal d’evitar una altra situació d’embaràs no desitjat, cal utilitzar un mètode contraceptiu eficaç des de l’inici de les relacions sexuals amb penetració.

Recordeu que sempre podeu trobar més informació i assessorament a les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva d’atenció primària (ASSIR) i al 061 CatSalut Respon durant les 24 hores els 365 dies de l’any.

fletxa amunt
Material d’interès

Tríptic informatiu sobre la interrupció voluntària de l’embaràs

Tríptic informatiu sobre la Interrupció voluntària farmacològica de l’embaràs

Drets, ajudes sanitàries i prestacions per l’embaràs, el part i el postpart

Drets, ajudes sanitàries i prestacions a les persones amb discapacitat

Enllaços

Canal de Salut de la Generalitat de Catalunya

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat

Associació Salut i Família

Web sexejoves.gencat.cat

fletxa amunt  DUBTES